Een bloemlezing van de onderwerpen die we hebben besproken

Seizoen 2018-2019

22 mei 2019

Koos van Noppen, pamflet "messentrekkers bij de Nachtwacht"

We bespraken met elkaar het pamflet “Messentrekkers bij de Nachtwacht” in 2018 geschreven door Koos van Noppen uit Amersfoort. Ons taakgroeplid Fred Cupido verzorgt de inleiding. Het pamflet zet aan om Christenen hun leven te beteren, zo stelt Van Noppen. In een interview in Trouw merkt hij op: “Duurzaamheid is voor veel Christenen iets leuks voor erbij. Op zondagochtend eren ze God als Schepper van de wereld, om op maandagochtend in een zwaar vervuilend vliegtuig te stappen voor een weekje naar de zon. Genoeg Christenen die dat prima met elkaar kunnen combineren”. Zelf vindt hij dat onbegrijpelijk, een 'graad van milieubewusteloosheid' waar hij stil van wordt. Want als je gelooft dat God de mensen zijn schepping heeft toevertrouwd, moet dat volgens Van Noppen, werkzaam bij IZB, de vereniging voor zending in Nederland, wel invloed hebben op hoe je daarmee omgaat.
Voor meer informatie zie nederland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/Messentrekkers-bij-de-Nachtwacht.pdf ; ook in een artikel Trouw wordt hieraan aandacht besteed: www.trouw.nl/religie-en-filosofie/zonnepanelen-en-fairtradekoffie-maar-wel-gewoon-het-vliegtuig-in~ae9c26af/


10 april 2019

"Ons voedsel" (inleiding door Wim de Jong).

Wim de Jong stelt zichzelf eerst voor als geboren op een boerderij in Bodegraven, jeugdig vrijwilliger in Colombia, na terugkomst 26 jaar melkveehouder in Bodegraven. Nadat bedrijf en grond in handen van Natuurbeheer is gekomen actief in voorlichting en advisering in binnen- en buitenland (vooral Bolivia) op veeteeltgebied.

Hij laat via een powerpoint-presentatie ontwikkelingen zien in de voedselproductie, het inkomensdeel van gezinnen dat aan voedsel besteed wordt, de enorme veranderingen in de agrarische sector ( in 1850 40 % van de arbeid op boerderij, in 2017 slechts 1,8 % die zorg draagt voor voedselproductie voor ons land en voor export). Nu de bevolking in ons land al voor 70% in steden woont is daar het zicht op wat er op een boerderij gebeurt afgenomen, wat leidt tot onkunde over wat er werkelijk gebeurt   en tot verandering van de invloed op de politiek (wetten en regels die voor de agrarische sector worden gemaakt). Er lijkt een complot te zijn ontstaan om de voedselproductie, met name in de veehouderij en pluimveehouderij in een kwaad daglicht te stellen.

De veehouderij is maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot, evenals andere voedselproductie. Vervoer en industrie, huizenbouw en inrichting etc zorgen voor veel meer CO2.

Wim geeft aan dat ten aanzien van veehouderij veel wordt beweerd, waarvoor geen goede bewijsvoering wordt gegeven. Kritische stukken daartegen worden in de krant niet opgenomen, moet hij tot zijn teleurstelling vaststellen.

Hij wil niemand veroordelen die vlees eet en ook niemand die vegetariër of veganist is: ieder moet dat voor zich zelf uitmaken. Maar het is gewenst om zich goed op de hoogte te stellen van wat er aan de hand is. De link naar de powerpoint presentatie is: www.dropbox.com/s/27hgfwkctgtc19l/Rondom%20Vlees%20KMS%2010-04-2019.pptx?dl=0

De bespreking krijgt een vervolg in hetnajaar van 2019. Klaas van der Meulen zal een inleiding houden over de documentaire "Çowspiracy" www.cowspiracy.com/

27 februari 2019

Happiness-meter (inleiding door Gerben Spies).

Het CBS ontwikkelt de Happiness-meter. Niet alleen welvaart en exconomische groei zijn bepalend voor geluk. Er spelen ook andere factoren een rol. Gerben Spies verzorgde deze avond de inleiding. www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/geluksmeter     
Gerben neemt ons op een interactieve manier mee om te ontdekken waar het geluk of welzijn van mensen mee te maken heeft. En dat onder het motto: Hoe komen we van Oneindige Groei naar Bruto Nationaal Geluk? Hij noemt als voorbeelden en nadelen van de Oneindige Groei de hedendaagse trends als de grootmacht en verleiding van Amazon om steeds meer goedkope dingen te kopen en de kijken kluseconomie, waar in steeds meer zzpers komen, die geen pensioenopbouw hebben.
Het Gross National Happiness Index (GNHI) is begonnen in 1972 door de 16 jaar jonge koning van Bhutan ( een staatje in de Himalaya met plm 700.000 inwoners), maar is later aangepast en verder uitgewerkt. In 9 domeinen moet te vinden zijn hoe het welzijn van zijn volk er voor staat. Door de interactieve medewerking van
onze werkgroep kwamen als belangrijke factoren voor een “geluksmeter”naar voren: arbeid, voldoende voedsel, gezondheid, goede leefomgeving, basisinkomen, educatie, gelijke kansen, onderdak, rechtvaardigheid, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, sociaal ondersteuningssysteem en, luchtveiligheid. Die bleken aardig overeen te komen met de 9 domeinen van de GNHI: educatie, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, tijdsgebruik,, cultuur en veerkracht, goed bestuur, vitaliteit van de gemeenschap, ecologische diversiteit en levensstandaard. De VN heeft dit in haar SDG ook overgenomen als een geschikte meter om het welzijn van volken in kaart te brengen. In ons land is in 2018 de Monitor Brede Welvaart ontstaan waarin wordt aangegeven hoe het er op diverse terreinen
voor staat in ons land en in welke richting de trend gaat. Met een enorme hoeveelheid aan cijfers wordt het onderbouwd. ( zie de bijlage). B.v. lager opgeleiden en westerse en niet- westerse inwoners delen veel minder in de welvaart dan hoog opgeleiden en autochtone inwoners. Ook wordt daaruit duidelijk dat er op het gebied van duurzaamheid nog heel wat te verbeteren valt en ons land in Europees verband achter loopt. Dit geldt speciaal voor natuur en ecosystemen,
duurzame voedselproductie en klimaat en energie. Gerben stelde de vraag: kunnen we de gemeente Ede koploper maken in Bruto Lokaal Geluk?

9 januari 2019

Ede in 2050 Energieneutraal. Hoe doe je dat? Peter Scholtens (Gemeente Ede) legt het uit.

De drukbezochte voorlichtingsavond op 19 november 2018 tijdens het Bennekomse Klimaatweekend gaf aanleiding tot een fors aantal vragen. Op die avond was er te weinig gelegenheid om dieper op de vragen in te gaan. Peter Schotens was beried om op onze vragen in te gaan op onze taakgroepbijeenkomst van 9 januari 2019.
Groene energie opwekken….

De gemeente Ede wordt vanuit de rijksoverheid gedwongen om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt. Daartoe is er subsidie beschikbaar voor zonnepanelen op daken en op weidegrond en voor windmolens. Er zijn al heel wat aanvragen maar het blijkt niet gemakkelijk om tot uitvoering over te gaan. Er moeten gesprekken met belanghebbenden ( vooral in agrarische en industriële sector) worden gevoerd, wat tijd en inspanning zal vergen.
Op particuliere daken zijn al heel wat panelen gelegd, maar op weiden of akkers nog niets. Gesproken wordt over belemmeringen die door de overheid zelf worden opgeworpen, over panelen langs A12 en A30, over belastingen en heffingen.
Warmtevoorzieningen

Er is wel veel in beweging maar ook wat betreft de warmtevoorzieningen is er nog geen duidelijke visie voor Bennekom. Het warm-water-net van de gemeente Ede via verbranding van biomassa (houtsnippers uit eigen bossen en agrarisch afval) komt vooral naar nieuwbouw in Ede, maar zal Bennekom niet gaan voorzien. Moeten we dan straks verder met Russisch gas of met groen gas? Ook waterstof en aardwarmte wordt genoemd. Allerlei gedachten worden geuit zowel door ons als door Peter Scholtens.
Hoe verder?

We kijken terug op een boeiend gesprek waarvan Peter Scholtens zei dat ook hij er van geleerd had.
Naar aanleiding van deze bespreking zullen Han (samenroeper), Gerben, Carel en Gerard (van der Laan) een notitie opstellen over de mogelijkheden, die er zijn voor ons in de transitie en hoe wij er aan kunnen meewerken door goede investeringen, door deelname aan projecten etc. Dit kan ook dienen om o.a. op onze website anderen attent te maken op wat ze zelf kunnen doen.

14 november 2018

Hans Achterhuis, (vervolg) bespreking van zijn boek: Koning van Utopia

Fred Cupido neemt ons weer mee naar Achterhuis’ boek “Koning van Utopia”. Hij heeft opnieuw een papier samengesteld met een resumé en met een aantal opmerkingen van diverse commentatoren erbij. Achterhuis geeft aan dat men bij het lezen van Thomas Moore het eerste deel niet voldoende aandacht heeft geschonken en snel door is gegaan naar deel 2 , de Utopia, en daarop de kritiek heeft laten komen. Moore had felle kritiek op het feit dat de rijken de “commons”, de gemeenschappelijke weidegronden en akkers, in bezit hadden genomen en daarmee de armen nog armer hadden gemaakt. Achterhuis heeft het over andere vormen van utopisch denken, waarin waarden gelden zoals die bij de Amish en bij een Franciscaans milieuproject Stoutenburg te zien zijn/waren. Hij ziet die als mini-utopieën, waarin gemeenschapszin, kleinschaligheid, leven met de natuur, rentmeesterschap gelden. Het meest anti- utopisch is wel dat het tekortschieten van mensen, die in een gemeenschap dicht op elkaar leven, als onvermijdelijk wordt beschouwd. Het antwoord daarop is niet perfectie, maar leren leven met onvolmaaktheid. Samenleven in een doorgaande oefening in empathie, in dienstbaarheid naar elkaar.

In dat kader noemt Achterhuis kleine utopieën: het pleidooi voor een basisinkomen ( doel: voorkomen van armoede). Een experiment dat in Dauphin (Canada) in 1973 hiermee plaats vond, wat aantoonbaar goed uitwerkte, werd helaas na 4 jaar stopgezet door de politiek. Ook er op lijkende kleine projecten elders (bv in Wageningen) werden stopgezet na verzet vanuit de “instanties”. In de discussie kwam telkens dit aspect naar boven: machten, politiek, structuren etc. maken het mini-utopieën moeilijk of zelfs onmogelijk om verder te kunnen komen. Opnieuw werden voordelen van het basisinkomen voor iedereen genoemd: geen armoede, minder criminaliteit, behoud van menselijke waardigheid. Gelukkig is er ook een kentering aan de gang waarbij allerlei groepen in de samenleving kans zien door te gaan. Binnen de structuren komen er goede initiatieven van de grond waarvan de hele gemeenschap kan profiteren. Genoemd werd de actie “Ede- doet- cheques” als een goed voorbeeld hiervan.

Hans Achterhuis, website: www.hansachterhuis.nl/
VPRO Boeken, interview met Hans Achterhuis: www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/9-oktober.html
Recensie in Trouw: www.trouw.nl/home/utopia~af2e3284/
Recensie in de Volkskrant: www.volkskrant.nl/cultuur-media/brekend-utopia-is-geen-utopie-~b24a6892/ Uitgever lemniscaat: www.lemniscaat.nl/boeken/koning-van-utopia/

19 september 2018

Bespreking Duurzame Troonrede 2018, uitgesproken door Volkert Engelsman

Het hoofdonderwerp is de “duurzame troonrede” die Volkert Engelsman, nummer 1 van de “duurzame 100” van 2017 van het dagblad Trouw, onlangs op “duurzame dinsdag” uitsprak. Hij heeft het niet alleen over de noodzaak om eerlijk te gaan rekenen, maar ook over “karma” als businessmodel, de kracht van de menselijke ontmoeting, de impact van biologische landbouw en de noodzaak om tegen de stroom in te zwemmen.
Korete samenvatting van bespreking: Hij pleit er onder andere voor om op de producten die je koopt in de winkel, niet alleen de “winkelprijs” maar ook de werkelijke (integrale) prijs van producten te tonen. Zoals de gevolgen voor het herstellen van milieuschade te laten zien in een opslag op de prijs. Wat dan blijkt is dat de “integrale” prijs van biologische en duurzaam geproduceerde producten in veel gevallen lager is dan de normale producten. Dat leidde tot een interessant gesprek.
Hoe bereken je de True Costs of Food? www.natureandmore.com/nl/vraag-antwoord/qa-true-cost-of-food
Tekst duurzame troonrede website: www.eosta.com/nl/nieuws/duurzame-troonrede-2018

SEIZOEN 2017- 2018

7 maart 2018

Wat bedoelt de invloedrijke duurzaamheids-econome Kate Raworth met haar Donut Economie?   Voor informatie zie de websites: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donut-economie.html , www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_11468396~kate-raworth-de-nieuwe-keynes~.html en www.groene.nl/artikel/verander-de-wereld-begin-met-een-potlood Ook in Trouw is er aandacht voor haar theorie: www.trouw.nl/cultuur/de-nieuwe-economie-ziet-eruit-als-een-donut~ad78787b/   

Kate Raworth: www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g

Ewald Engelen gaf op 9 januari 2018 in "Met Het Oog Op Morgen" een korte en heldere uitleg over de "Donut-econome" : www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/440124-ewald-engelen-over-doughnut-economics

Uiteraard zijn er ook kritische geluiden; Ewald Engelen doet hiervan verslag in FTM: www.ftm.nl/artikelen/column-ewald-engelen-raworth-en-de-polder?share=1
Matthijs Bouman (FD):  mathijsbouman.nl/geen-revolutie-s-v-p/
Magazine de Kamer: Aandacht voor samen:  www.achmea.nl/SiteCollectionDocuments/De%20Kamer/Magazine-De%20Kamer.PDF
Sandra Phlippen (AD): www.ad.nl/economie/voor-wie-een-hekel-aan-economen-heeft~aa869fe1/

17 januari 2018

Brainstormen over in het oog springende activiteit om de energietransitie te versnellen in Bennekom. Genoemd werden:
a Klimaatloop in Bennekom langs duurzaamheidsprojecten
b. Hagenpreek
c. Actie voor verwarmde bankkussens in kerken
d. Hemelwaterafvoer Brinkstraatkerk
e. Opruimactie in het dorp om aandacht te krijgen voor zwerfvuil
f. In verband met transitie van auto’s naar electrisch rijden oplaadpalen laten plaatsen bij kerken
g. Promoten van de kringloopwinkel
h. Fairtraide actie naar de scholen toe
We spraken af na deze brainstormsessie het gehoorde te laten bezinken en op de volgende vergadering verdere plannen te ontwikkelen.

Het lijkt Ruud Koornstra op nationaal niveau te lukken de energiestransitie in gang te zetten: als wij het niet doen, wie doet het dan wel? zie  www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/op-energiemissie.html

15 november 2017

Stevo Akkerman, bespreking boek "Het klopt wel, maar het deugt niet"


Info over het boek: www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Mens%20&%20Maatschappij/titels/9789047708827/Het%20klopt%20wel,%20maar%20het%20deugt%20niet
Voor een eerste indruk: vimeo.com/190928511

Uit onze bespreking:
Onder deze titel van het boek van Stevo Akkermans (ook Trouw-columnist) leidde Gerard Sipkema ons door het boekje heen. Hij toont aan dat velen in het dagelijks leven te maken krijgen met allerlei organisaties die de grenzen opzoeken van wat moreel toelaatbaar is: het klopt wel, maar het deugt niet. Je treft het aan overal om je heen: bij onderwijs en zorg: niet de professionaliteit staat voorop maar de strikte naleving van protocollen. Aandeelhouderswaarde, efficiency, maximaal rendement gaan boven rentmeesterschap. Politiek is economie geworden. Politici en managers zijn bang hun nek uit te steken, bang voor media, bang voor hun loopbaan. Gerespecteerde bedrijven werken mee aan belastingontwijking, terwijl ze zelf wel profiteren van publieke voorzieningen als infrastructuur en een defensieapparaat. Men verschuilt zich achter anonimiteit waardoor niemand zich meer direct verantwoordelijk voelt. Individuele mensen zitten gevangen in de structuren van het systeem.
De vraag is verder: hoe gaan we daar als mens, midden in deze samenleving en ook hier in Bennekom mee om? Waar halen we nog hoop vandaan als we ons niet willen laten leiden door angst voor het “systeem”. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig: burgers, bedrijven, overheid en kerk. Je kunt al in het klein beginnen door keuzes te maken: welke bank, welke politieke partij, welke (energie)leverancier?
Al met al een ingewikkeld probleem, waar we als KMS in één avond uiteraard niet uitkwamen. We zullen er zeker later nog eens over verder praten.

Op 17 janauri 2018 hebben we hier verder over doorgesproken.
In dat gesprek komt aan de orde dat het van belang is om alert te zijn en in publicaties duidelijk te maken dat misstanden moeten verdwijnen. Daardoor mensen inspireren en mobiliseren en indien mogelijk pressie uitoefenen om iets te veranderen. Het economisch paradigma moet niet over alles heersen. Meer en meer aan de bel trekken en activisme kunnen soms nodig zijn. Het individu moet ook uitzicht hebben dat er iets echt kan veranderen. Daarbij moeten we het ook dichtbij huis zoeken. In dit verband werden ook de zorgsystemen genoemd. We moeten de kanalen gebruiken naar diaconieën en naar de burgerlijke gemeente, die we hebben. Ook positieve verhalen over hoe het anders kan kunnen helpen. Het interview kwam ter sprake dat Twan Huys had met Antonio Guterres, secretaris generaal van de VN. Inspirerend en indrukwekkend. Over veranderingen: geduld, geduld geduld, geduld, geduld, geduld en geduld. En verder over ongelijkheid: het is niet voor te stellen en niet acceptabel dat acht mannen evenveel bezitten als 50% van de wereldbevolking. Ga er maar even voor zitten, 45 minuten College Tour. www.ntr.nl/College-Tour/25/detail/Antonio-Guterres/VPWON_1283706#content

Seizoen 2016-2017

Onbeperkte vrijheid van meningsuiting!?
19 april 2017
Torenkamer RK Kerk Bennekom
Heelsumseweg 1


Inleiding door Fred Cupido aan de hand van zijn artikel in het blad "Confessioneel"
Nieuwsuur, uitzending 11-4-2017 vanaf minuut 14: 00:   http://nos.nl/uitzending/23844-nieuwsuur.html  
Nieuwsuur, uitzending maart 2016, vanaf minuut 30:00: http://nos.nl/uitzending/13744-uitzending.html

Immigratie en integratie

22 maart 2017

Een van onze taakgroepleden heeft als immigrant nogal wat ervaringen opgedaan over het integratietraject dat hij heeft doorlopen. Hoewel hij al vele jaren uitstekend is ingeburgerd zijn de hindernissen die hij heeft ervaren nog steeds heel actueel.

Tegenlicht, 12 maart 2017: de Wij-Samenleving in Rotterdam. http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/wij-samenleving.html
Website Sociaal Cultureel Planbureau, rapport Integratie in zicht (december 2016) https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Integratie_in_zicht
Artikelen in Trouw: Rubriek "Levenslessen" van enkele geslaagde intergaties:

Artikel in Trouw (17-01-2017) over de begeleiding van een aantal vluchtelingen uit Syrië en de hindernissen bij de integratie in de Nederlandse samenleving.http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4451070/2017/01/20/Amsterdamse-asiel-activist-De-integratie-vlot-niet.dhtml

Verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek bij vluchtelingenvraagstuk:

18 januari 2017

Lid van de Taakgroep en ervaringsdeskundige met betrekking tot islamitische vluchtelingen houdt een inleiding. Daarna gaan we met elkaar hierover in gesprek.


Lezing Jan Pronk tijdens NIVON bijeenkomst 16-09-2016: https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghMUdxLVdleWpraHM/view?usp=sharing
Universiteit Utrecht: brochure "Morele verantwoordelijkheden tegenover vluchtelingen.
https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghVDBKelFjR1B0ZnM/view?usp=sharing
NU.nl: Samenvatting standpunten politieke partijen over vluchtelingen (oktober 2015) : http://www.nu.nl/politiek/4146863/vluchtelingen-standpunten-van-politieke-partijen.html
Trouw, voorpagina 31 december 2016, reactie van ds Prosman (dat veel ophef veroorzaakte) op interview ds De Reuver over de islamvisie van de PKN: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4442105/2016/12/31/Pro-islamkoers-splijtzwam-binnen-Protestantse-Kerk.dhtml
Trouw, 31 december 2016, interview ds Rene de Reuver (scriba PKN):
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4442438/2016/12/31/Kerk-en-politiek-zijn-geen-gescheiden-terreinen.dhtml

Trouw, 7 januari 2017, interview Shadi Hamid"Wen er maar aan, de politieke islam blijft". http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4445379/2017/01/08/Wen-er-maar-aan-de-politieke-islam-blijft.dhtml

Recht van de sterkste, over TTIP, CETA en ISDS
(september en november 2016)

Uitzending "Tegenlicht" http://www.vpro.nl/speel~VPWON_1240936~ttip-recht-van-de-sterkste-vpro-tegenlicht~.html

Seizoen 2015 -2016

De bezinningsonderwerpen in 2015-2016 waren: 

No Time,

Naomi Klein

Artikel: https://downtoearthmagazine.nl/de-vijf-klimaatlessen-van-naomi-klein/
Samenvatting: 
http://www.stopluchtverontreiniging.nl/wp-content/uploads/2015/03/samenvatting.pdf
Lezing: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Yyd5dxTGE

Laudato Si,

Paus Franciscus

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis: http://laudato-si.nl/

Integrale tekst: htt https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/lees-de-integrale-tekst-van-de-encycliek-laudato-si://

Raad van Kerken: http://www.raadvankerken.nl/pagina/3416/laudato_si

Klimaatconferentie 2015 te Parijs

Officiele website VN COP21: http://www.cop21.gouv.fr/en/ wesite

Europa.nu , algemen informatie over Europa en het klimaat in het bijzonder: https://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21


seizoen 2013-2014

De volgende onderwerpen hadden onze bijzondere belangstelling: 

Groene filosofie, Roger Scruton

The Guardian: recensie: https://www.theguardian.com/books/2011/dec/28/green-philosophy-roger-scruton-review

Het volledige engelstalige boek: https://www.theguardian.com/books/2011/dec/28/green-philosophy-roger-scruton-review

2013 en eerdere jaren

In de volgende onderwerpen hebben ons ook verdiept:

Red hen die geen verweer hebben, Huub Oosterhuis

Boekje, pamflet: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3274023/2012/06/20/Red-hen-die-geen-verweer-hebben.dhtml

De utopie van de vrije markt, Hans Achterhuis

Artikel: http://www.worldforthinkers.com/2011/06/boekbespreking-de-utopie-van-de-vrije-markt/

Artikel: http://www.volkskrant.nl/recensies/de-utopie-van-de-vrije-markt~a3857478/
Interview: https://www.youtube.com/watch?v=Gls6AkQ7guE

Duurzaamheid bij de Amish en de benedictijnen

Artikel: https://wi.christenunie.nl/k/news/view/295837/424189/duurzaamheid-(martine-van-meekeren-vonk).html