Je CO2 compenseren bij vriendenfonds Het Beekenbos

Familie en vrienden van de familie van Beek hebben het initiatief genomen de eigen CO2 uitstoot, die ze veroorzaakt bij het reizen, te compenseren door een perceel bos aan te komen. De stichting, die ook is aangemerkt als ANBI, schrijft hierover het het volgende op hen website :  http://beekenbos.eu/

"Ons weer verandert, het wordt warmer en er vallen meer tropische buien. De zeespiegel stijgt. Deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van het gas CO2  dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als benzine. Ten dele zijn we hier zelf debet aan door de vele reizen die wij maken.

Binnen de familie Van Beek is het idee geboren om deze CO2 uitstoot zelf te compenseren in een groeiend bos. Immers, bomen hebben CO2 nodig om te groeien en leggen dit vast in hout.  Met dit doel is vervolgens een aparte stichting zonder winstoogmerk opgericht, het Beekenbos.  Ook het netwerk van vrienden en kennissen van de familieleden kan in deze stichting participeren. De stichting stelt dit netwerk voor een vrijwillige bijdrage te doen, gerelateerd aan de door reizen veroorzaakte CO2 uitstoot.  Op deze manier kunnen veel mensen met een bescheiden financiële investering deel nemen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Als je een vliegreis maakt kun je dat met de aankoop van je tickets vaak al gelijk regelen. Het nadeel van deze fondsen is  dat ze vaak weinig transparant zijn, er nogal wat overhead is en je geen zeggenschap hebt. Bovendien investeert het merendeel van deze fondsen niet in bossen en /of hoogvenen maar in nieuwe groene energie in het buitenland. Hetgeen inhoudelijk gezien niet correct is: immers het gaat om de vastlegging van de nieuw geproduceerde CO2 door jouw reisgedrag en dat doe je niet door meer energie op te wekken.  Organisaties die deze aanpak promoten miskennen evenwel vaak de nadelen ervan".